Inicio 

PEDRÓN DE OURO 2013

 

Mantedor: Xosé Luís Axeitos Agrelo

        Desde fai case cincuenta anos a Fundación Pedrón de Ouro, acollida nesta casa de todos que é a Casa de Rosalía, a casa da nación, ven distinguindo e agasallando a patriotas galegos que comparten a conciencia histórica de construír un país que se chama Galicia. Foron moitos os escritores, historiadores, músicos, periodistas, intelectuais, profesores que foron convocados neste mesmo marco para recibiren o Pedrón de Ouro e o Pedrón de Honra pero este ano de 2013 ten algo de especial. Coido que non foi o azar dunha confluencia astral quen posibilitou que este ano coincidan como premiados, nesta data emblemática do sesquicentenario de Cantares Gallegos, xentes que se decataron da existencia doutra cultura, a cultura popular como instrumento pedagóxico e como instrumento normalizador fronte da cultura oficial. Isto representan o Grupo Airiños e Dorothé Schubarth, hoxe premiados grazas á intelixencia dos membros da Fundación Pedrón de Ouro.

       Na liña da nosa mellor tradición fundacional, representada polos Cantares Gallegos de Rosalía, os hoxe premiados tamén atoparon a súa mellor expresión na lingua e na canción popular, digna herdanza do pobo galego. A lingua, as lendas, as cancións foron sempre un auténtico tesouro espiritual de Galicia que se encarnaron nos orfeóns, e nas agrupacións folclóricas. E neste proceso van xogar un papel fundamental as artes escénicas, capaces de reunir música, canción popular e lingua como espectáculo didáctico.

       En Galicia a música e o teatro foron durante moito tempo o libro dos pobres e os orfeóns e agrupacións folclóricas, auténticas escolas nacionais que nos guiaron cando estabamos orfos de institucións que poideran tutelar a nosa cultura nacional. O pobo, unha vez máis, e non as institucións oficiais, responsable e valedor do noso porvir.

       Por este motivo non deixa de resultar reconfortante e sinal de fecundo futuro que hoxe a Fundación do Pedrón de Ouro premie a un grupo de teatro popular e a una etno-musicóloga, que é tanto como dicir que resulta galardoada a nosa mellor tradición cultural encarnadas respectivamente no Grupo Teatral Airiños e en  Dorothé Schubarth

CUADRO ARTÍSTICO AIRIÑOS

       O Grupo Teatral Airiños é  un auténtico luxo cultural para este país. Para una nación negada históricamente como é a nosa, ter un grupo teatral  que conta con oitenta anos de idade non deixa de ser un caso de supervivencia digno de ser estudado. Todo comezou arredor dun grupo de mozos afiliados á Federación das  Mocidades Galeguistas, rama xuvenil do Partido Galeguista, que se creara con máis de mil afiliados, no ano 1932. Ricardo Rodríguez, Rafael Piñeiro e Xosé Otero, casados en Asados, deseguida, aproveitando as experiencias teatrais e parateatrais realizadas en Rianxo, proxectan un grupo teatral coa idea de atraer ós veciños e conciencialos políticamente. A partir deste momento, estamos a falar do ano 1933, empezou a agromar unha actividade que venceu múltiples dificultades.

       Porque non resultou doado sobrevivir a unha guerra civil, a unha dictadura de ferro perseguidora da cultura galega, sen  axuda institucional. Esto non sería posible sen a colaboración e a acción dun pobo, a aldea rianxeira de Asados, que colectivamente soubo beber nas nosas mellores fontes ideolóxicas e culturais, prestando especial e singular atención ao teatro tanto pola súa efectividade normalizadora como pola súa capacidade comunicativa e crítica de cara á educación popular. Se durante o século XIX foran intentos illados por parte de Francisco Mª de la Iglesia, Lugrís Freire, Armada Teixeiro ou Nan de Allariz, entre outros, a partir da fundación da Escola Rexional de Declamación (1903-1905), presidida por Galo Salinas, comeza unha andaina que culmina coa integración nas estructuras culturais das Irmandades da Fala e da súa Escola Dramática Galega (1922-1926), antes denominada Conservatorio Nacional de Arte Galega (1919-1922). Dabondo significativo é que sexa unha obra de Xavier Prado Rodríguez (1874-1942), destacado militante do rexionalismo e das irmandades da Fala, máis coñecido como Prado Lameiro, “A retirada de Napoleón”, coa que se presenta en 1933 o grupo Airiños; a mesma relación coas Irmandades teñen Roxelio Riveiro e Telesforo Sestelo, autores dunha das  obras máis representadas polo grupo, Na casa do ciruxano. O anoamento coas Irmandades da Fala e co seu ideario queda marcado non só filiación galeguista dos autores e as máis de cuarenta obras representadas ó longo deste oitenta anos senón pola fidelidade á lingua galega, pola defensa dos símbolos da nación e pola solidariedade festiva e entusiasta de toda unha aldea, a parroquia rianxeira de Asados, hoxe aquí homenaxeada en pé de igualdade co grupo de teatro.

       A estas lealdades nacionalistas de Airiños teremos que engadir a vocación pedagóxica achegada polos mestres institucionistas Xosé Losada Castelao, Manuel Rodríguez Castelao ou o cormelán Manuel Cruz Centeno, que aspiraban co seu maxisterio a “facer homes” e mellorar a sociedade. Este mesmo lema e aspiración chegará a Rianxo no ano 1933 da man de Rafael Dieste, xefe do grupo das Misións Pedagóxicas que percorreu Galicia con afáns rexeneracionistas. Fixo chegar a Rianxo o seu grupo misioneiro, no que figuraban Otero Espasandín, o pintor Lugrís, Ramón Gaya e Valdelomar, en plenas festas de Guadalupe, no segundo domingo de setembro. Unha foto memorable, cos irmáns Ínsua, Bal y Gay e Rafael Dieste inmortaliza esta visita na porta da taberna dos Pérez na rúa de Abaixo.

       Desde que se funda o grupo en 1933, a poboación da aldea flutúa  entre os  mil e mil quinientos habitantes de hoxe, aproximadamente. Pois ben, Airiños incorporou un total de 238 persoas das que 156 foron actores e actrices, 22 entre cantautores, coristas e asesores musicais; 10 escenógrafos, pintores e deseñadores; o resto, efectos especiais, efectos de voz, maquilladores, etc. Hoxe faltan un total de 50 persoas, que foron no seu día personaxes entrañables, entre eles Ramón Pimentel Castaño, director, actor, responsable do vestiario e alma e inspiración do grupo,  Ramón Carou (Antón no Rey da carballeira e Mingos Na casa do ciruxano) e tantos outros). Vaian estas palabras epistolares (xaneiro de 1950) de Rafael Dieste, dirixidas a Marcial Romero, ferreiro de profesión, e que axudara ó escritor cando este representou en Rianxo, en decembro de 1935, A Fiestra Valdeira, para mostrar o espíritu e entusiasmo fraternal que imperaba no grupo e sirva tamén de homenaxe ós falecidos:

       Ademais –dille nostálxico desde o exilio parisino- volveríamos a poner  en pé a nosa gran compañía de teatro, da que teño unha marabillosa lembranza. Teño visto, claro, teatros máis grandes e con máis luxosa tremoia; pero máis puros, que poidan como aquel competir coa gracia dunha gaivota ou un ramo de coral, podes ter a seguridade de que aínda non.Non hai director que poida conseguir a forza de estudos e de experimentos o que nós tiñamos daquela: unha inocencia portentosa e unha amizade sen tacha, mecidas polo mesmo mar e polas mesmas lembranzas. ¿Volveremos a facer aquel teatro? Non sei, non sei. Quizais romperíamos a chorar no momento do reparto ó botar de menos a “Don Miguel” e ó que subía e baixaba o pano con tanto gravidade e ó director da nosa orquestra  a tantos compañeirros que faltan…

       Trazar a biografía do cadro artístico non é tarefa doada porque a mellor documentación na que apoiarse é de natureza oral e está espallada e repartida entre os centos de horas de conversas e vagar entre actores, nos ensaios demorados e nas demoradas reunión suscitadas. De calquera xeito, seguindo e ordenando os datos que recolle o libro conmemorativo dos 75 anos de Airiños, podemos dividir a vida do grupo, a pesares dos baleiros, dúbidas e silencios, nas seguintes etapas: unha primeira serían os quince primeiros anos (1933-1948) caracterizada pola acollida de Airiños nas casas familiares ou propiedade dos fundadores e achegados; así as primeiras representacións serán na casa da Vareira, na casa de Isolina en Soigrexa e na taberna de Deira con ensaios na de Ricardo Rodríguez. Levou o grupo a escena nesta etapa un total de 13 títulos, oito antes da guerra e cinco na década dos cuarenta. Aínda que a guerra foi un paréntese na vida desta agrupación, cos seus fundadores do Partido Galeguista, Ricardo Rodríguez, Rafael Piñeiro e Xosé Otero, perseguidos e represaliados, non por eso minguaron as forzas porque no 1940 xa se estaba ensaiando unha nova obra. O teatro, en Asados, era como contar contos arredor da lareira porque os ensaios, de todos coñecidos, era unha tertulia de vecinos que xa sabían o papel de cada quen na representación.

       Grazas ó teatro a nosa aldea era unha parroquia, coma outras moitas, normalizada onde todos os vecinos facían vida en galego, almorzando polas mañáns cedo, traballando, xantando e ceando, xogando en galego e divertíndose en galego. A anormalidade soamente se atopaba na escola e na igrexa, representacións do poder dominante e alleo. O teatro era a contracultura, a pedagoxía necesaria onde eses poderes dominantes eran ridiculizados porque nas obras que se representaban sempre saían malparados os que non compartían o idioma e costumes populares. Desafortunadamente hoxe, no século XXI, estamos a combater os mesmos problemas de desnormalización por parte dos poderes públicos e dos facedores de decretos que queren converter a escola pública en poleiros para galiñas de fóra. Son os normalizadores contra a normalización, a maior aberración cultural que padeceu  Galicia en todos os tempos.

        Unha segunda etapa do cadro artístico hoxe premiado (1948-1981), será a que comeza en decembro de 1948, data da inauguración do cine El Centro de Asados que mellorará toda a infraestrutura necesaria para o desenvolvemento das representacións teatrais. Este local, con capacidade para máis de trescentas persoas incorpora novas xeneracións e ampliará os horizontes dos espectadores e, xa que logo, da súa labor pedagóxica a prol do galego e da construcción do país.

       Importante será nesta xeira a audacia de atreverse coa obra de Rafael Dieste A fiestra valdeira que supón un chanzo cualitativo moi relevante porque coincide co regreso do seu autor do exilio despois de máis de vinte anos. A representación desta obra supón un reencontro ideolóxico de gran trascendencia no grupo Airiños. Os exiliados, que foran expulsados da historia cultural de Galicia, estaban confundidos, na súa obrigada ausencia, cos emigrados e a presenza de Rafael Dieste resulta clarificadora para que moita xente, actores e espectadores, recobren a conciencia da represión e da falta de liberdades. E irrompe no escenario a xeración de 1936, con Xesús Santos como referencia que, no papel de D. Miguel, supón a continuidade e o futuro do grupo ata o día de hoxe. Sen esquecer as primeiras táboas de rapaces como Suso Rañó que segue a ser hoxe Matapitos para moitos amigos rianxeiros. A audacia e madureza do  cadro artístico de Asados verase reforzada pola colaboración de ilustres críticos e publicistas que reflicten na prensa e nos medios de comunicación a presenza e constancia do grupo. Os artigos de Faustino Rey Romero, José Luís Cristobo, Rafael Dieste Avelino Abuín de Tembra, Eusebio Lorenzo Baleirón, Borobó, Máximo Sar, García Bayón e Xamardo van tecendo  e completando unha historia que empezara no 1935 coas noticias que enviaba Ricardo Rodríguez á revista A Nosa Terra.

       A terceira etapa da biografía (1981) do Grupo Airiños coincide co declinar do cine de Asados, marco histórico e emblemático, e coa inauguración do Centro Cultural Simón Varela, que vai acubillar ó grupo artístico ata os nosos días. Tres fitos importantes singularizan esta etapa: a representación de Os vellos non deben de namorarse de Castelao, a creación do Grupo de Teatro Infantil e Xuvenil en 1982 por Ramón Pimentel e a fundación, en 1998 da Escola de Teatro Airiños baixo a dirección de X. Antón G. Vilariño.

       Será tamén nesta etapa cando se incorporen ó repertorio da compañía diversas obras da autoría de Xesús Santos, máximo animador do grupo xunto con Ramón Pimentel. Concretamente no ano 1900, con ocasión do centenario de Manuel Antonio, represéntase Un ronsel de estrelas, obra que completa a homenaxe á trindade cultural rianxeira: Castelao, Dieste e o autor de De catro a catro.

       Pero a singularidade desta etapa está na intelixente decisión de poñer a dirección do grupo nas mans de Esther Carrodeguas, unha aposta de futuro que está sendo xa visible na dinamización de Airiños.

       A acción do cadro artístico Airiños non se ten limitado nestes oitenta anos de vida á representación teatral; promoveu homenaxes, lembrou efemérides, organizou recitais poéticos, colaborou en series culturais na Televisión galega contribuíndo deste xeito á vertebración cultural da comarca e promovendo a transformación social da comunidade en que se asenta.

      As actividades de Airiños, en fin, foron e seguen a ser lugar de encontró e comunicación fomentando a capacidade lúdica dos seus componentes, favorecendo o intercambio de ideas e poñendo á xente en contacto con novas realidades. Cada posta en escena está a lembrarnos que a lingua foi e será sempre do pobo que a constrúe e non das institucións que a utilizan para o seu medro e beneficio.

     Como veciño de Asados soamente me compre agradecer aos membros da Fundación Pedrón de Ouro o Premio outorgado e darlle os parabéns a toda esta nosa familia de Airiños que nos enche de orgullo e nos permite dicir que ser de Rianxo é unha maneira moi singular de ser galegos. Moitas Grazas.

Dorothé Schubarth

     A valiosa obra de Dorothé Schubarth temos que inscribila  no ronsel dunha longa tradición de revalorización e recompilación de cantares populares galegos, que comeza cos ilustrados bieitos Sarmiento e Sobreira e que terá doados continuadores durante o século XIX con Murguía, Marcial Valladares, Saco Arce e, moi especialmente Pérez Ballesteros co seu Cancionero popular gallego.

     No século XX continuouse ese labor de recompilación da cultura  popular, centrándose moitos dos colectores nun concello ou nunha comarca. Mostra disto son as Cántigas populares da Arousa (1931) de F. Bouza Brey, a Antífona da cantiga de Ramón Cabanillas ou os Cantos de nadal, aninovo e reis (1967) de X. M. Álvarez Blázquez, o Cantigueiro popular da Limia Baixa (1973) de Xaquín Lorenzo.

     Pero deixando outras moitas iniciativas escolares e mesmo a obra interdisciplinar Terra de Melide(1933), publicada polo Seminario de Estudos Galegos, o primeiro gran cantigueiro musical galego é obra de Casto Sampedro (1846-1937), gran musicólogo e director primeiro  do Museo de Pontevedra. A súa obra, publicada póstuma por Filgueira en 1942, recolle 473 melodías.

     O segundo gran cancioneiro, publicado en 1973, é obra do ovetense Eduardo Martínez Torner e do galego Xesús Bal y Gay. Contén unhas mil melodías e recolle material recompilado entre 1928-1932.

      O terceiro gran cantigueiro musical do presente século é o Cancioneiro Popular Galego (1984-1995), da autoría de Dorothé Schubarth, etnomusicóloga suíza e actualmente catedrática de composición na Schulmusik de Basilea, e de Antón Santamarina, amador e intérprete da música popular galega.

       Son 6 volumes de melodías e letras —acompañados dun vol. VII de táboas sinópticas e índices— nos que se transcriben 920 melodías e 4.450 letras diferentes, que en realidade son unhas 2.000 melodías e ben máis de 10.000 letras, de térense en conta as moitas variantes igualmente publicadas. No prólogo do vol. I o musicólogo J. López-Calo salienta a orixinalidade da clasificación realizada á vez que cualificaba este Cancioneiro como «la máxima aportación jamás intentada hacia la conservación y conocimiento del folklore musical de Galicia».

       Dorothé Schubarth, que desde 1971 era catedrática de harmonía e contrapunto na Akademia fur Schul und Kirchenmusik de Lucerna, chegou a Galicia en 1978, o mesmo ano da publicación de Das Volkslied in Europa. Vielfalt seiner Erscheinungsformen, monografía na que Schubarth analizaba o canto popular europeo e a diversidade das súas formas. Despois de andar pola Serra de Gata, a onde acudira para intentar estudia-lo folclore andaluz, afincouse en Galicia que, a xuízo de Eduardo Torner, era (en 1944) «entre las regiones incluídas en este grupo [referíase a Galicia, Asturias, Vascongadas e Cataluña], la que presenta un mayor interés en el folklore musical, a pesar de que apenas éste es conocido». O musicólogo asturiano consideraba, atendendo a testemuños literarios que Galicia «es una de las regiones de España donde más se canta y donde la historia de la música puede llevarse a tiempos más remotos».

       En xullo de 1978 acudiu a un curso de lingua galega que impartía Antón Santamarina, co fin de perfecciona-lo galego, que xa coñecía despois de meses percorrendo lugares da montaña oriental lucense recollendo contos e cántigas.

      O corpus do Cancioneiro de Schubarth e Santamarina foi recollido en 82 concellos da Galicia administrativa (27 da Coruña, 19 de Lugo, 10 de Pontevedra e 26 de Ourense) e en 13 concellos das comarcas estremeiras de Asturias, León e Zamora de lingua e cultura galegas (4 da Terra Navia-Eo, 8 dos Ancares orientais e do Bierzo occidental e das Portelas). Nos cantigueiros de Casto Sampedro e de Torner e Bal a «Galicia irredenta» dos vellos galeguistas quedaba excluída.

       Dorothé, falante galega, visitou (valéndose sempre de transporte público) lugares ás veces moi illados na procura de informantes que aínda mantiñan na memoria as melodías coas que se acompañaban en moitos dos seus duros traballos ou coas que alegraban a súa nada doada existencia. Participou en xuntanzas dos veciños onde as cantigas saían conmaior naturalidade e aprendeu a tocar e a cantar coma as persoas que lle serviron de informantes, acompañándoas moitas veces nos seus labores.

       Na nómina de informantes, á parte da información sobre os anos e profesión, a localización (aldea, parroquia, concello) e o ano de gravación, hai indicacións sobre a fiabilidade de cada informante e de cando en vez aparecen notas de grande interese etnográfico, que asemade son unha mostra da sensibilidade coa que a musicóloga suíza se achegou a toda esa xente humilde, que creou e transmitiu a lingua e a cultura musical galega.

       A ordenación do material en seis volumes está baseada en criterios literarios. As melodías do vol. I están dedicadas a labores e a oficios, como maza-lo leite, pastoreo, arada e outros labores do campo, seitura, sega, liño... mentres que as letras (coplas fundamentalmente) dese volume comprenden practicamente todo o xeito de vida da Galicia rural tradicional, practicamente hoxe inexistente.

       O vol. II está dedicado ás festas anuais (nadal, reis, maios), a aspectos da vida de Xesús (episodios coma o do neno perdido ou o da paixón) e a temas tan diferentes como as ánimas, os santos, a catequese ou os aguinaldos.

       O vol. III está dedicado ós romances tradicionais vellos, practicamente todos en castelán ou mistura de galego e castelán nalgún caso, como o de «doña iAida».

       O vol. IV constitúeno romances tradicionais máis recentes, como a Rufina, a pulga e o piollo ou Xan Ghindán, nos que a lingua de uso xeral é o galego.

       O vol. V fórmano cantos dialogados, ben cantos estróficos (parrafeos vellos e novos, regueifas, xogos e preguntas), ben coplas incluíbles no xénero dialogado (cantares, desafíos, desprezos e outros temas). O vol. VI está dedicado á copla e ós cantos estróficos enumerativos e outros. No tomo das letras figuran máis de 2.300 coplas, de temática moi diversa, aínda que a maior parte delas dedicadas ós amores leais e circunstanciais e ó home e á vida de relación.

       O material sonoro deste Cancioneiro, en gran parte xa irrepetible porque moitos informantes faleceron, está gardado en cinco copias: no Arquivo do Galego Oral do ILG, en RNE da Coruña, na Fundación P. Barrié de la Maza, nun arquivo da música popular europea de Viena e no Arquivo Sonoro do Consello da Cultura Galega, copia esta que está a ser dixitalizada. Unha escolma en casete publicouse cos diferentes volumes.

       Cada volume ten unha introducción metodolóxica e comentarios ás melodías transcritastodo redactado a dobre columna (texto en galego na esquerda e castelán na dereita), así como abundantes notas bibliográficas que fan referencia ás melodías e ás letras na área portuguesa, noutras áreas hispánicas ou ben en áreas europeas non ibéricas. Os textos poden ir acompañados de notas no pé da páxina (ás veces no pé do texto), para comentar (en galego) diversas palabras ou locucións. A partir do vol. II nas páxinas finais publicouse a versión alemana da introducción e dunha escolma de textos.

       Nos tomos das melodías Schubarth transcribiu exactamente o que interpretou cada informante, coas vacilacións e variantes, sen manipulación, aplicando a metodoloxía da etnomusicoloxía moderna centroeuropea, que ten un bo precedente no labor que aplicou ó folclore musical húngaro Bela Bartok, o gran compositor antifascista —hoxe heroe nacional— que tivo que fuxir do seu país e só despois da súa morte foi recoñecida a súa obra. Tradicionalmente o que se facía era dar unha reconstrucción arquetípica do que debía ser, non do que se rexistraba. Nos tomos das letras Santamarina fixo unha transcrición lingüística que reflicte do xeito máis fiel posible a oralidade, con seseos e gheadas, con rotacismos e contraccións e con toda clase de interferencias do español nos textos en galego e dos galeguismos nos textos casteláns. Todo isto fai que este Cancioneiro teña un valor documental inestimable tanto musical como lingüístico.

       Estando a prepara-los materiais do vol. VI, a finais dos 80 D. Schubarth voltou a Suíza ó gaña-la cátedra de composición da Schulmusik de Basilea, unha das mellores escolas de música de Europa, e só esporadicamente viña a Compostela para ultima-la edición dos volumes restantes do Cancioneiro. Marchou silandeiramente, despois de vivir de xeito moi austero en Santiago durante máis de dez anos, primeiro nunha casa velliña na rúa do Castrón d’Ouro, logo nun modesto baixo da rúa da Senra.

       Á cultura nacional galega deixoulle dez anos de entrega total ó estudio do seu folclore musical, do que é boa proba o Cancioneiro Popular Galego que, de momento, que eu saiba, nada hai comparable a el nas outras linguas e culturas da Península Ibérica.

                                                                                                          X.L Axeitos

         Agradecementos.

Xosé Luís Axeitos Agrelo

X. Luís Ordóñez Gonçalves

Xesús Santos Suárez

Mari Santos Rodríguez